Praisverdeelung vum Blummeconcours

blummenconcours

9 Haiser vun Miesdrëf
Famill Kaber-Penning Raymond
Famill Klopp-Steffen Jacques
Linders Pierre et Anni
Mme Moutier
Famill Muller René
Mme Peller Marie Louise
Famill Steffen-Bierchen Egide
Famill Valente Antonio
Famill Weiss

14 Haiser vun Pëtten
Mme Blaszowsky Lydie
Mme Buttel
Mme Castermans Tania
Mme Clerf Denise
Mme Gelhausen Jacquel
Mme Gelhausen Monique
Famill Heyen Jos
Famill Kerschen-Gillen René
Famill Lesch-Jacobs
Famill Moczkowsky Pierre
Mme Prickaerts
Famill Schanck Lucien
Famill Wegener Manfred

2 Haiser vun Essen
Famill Monen-Ruckert Jos
Famill Salomon-Steichen